RKSV Aeolus
 

RKSV Aeolus - Privacy Statement

 
Dit is de privacyverklaring van R.K.S.V. Aeolus, gevestigd te Ribeslaan 56 te Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40341616, hierna te noemen: `de Vereniging`.

 Aan onze leden spelend al dan niet in KNVB verband, ereleden, niet spelende leden en oud-leden:

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

·  Een ieders persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid;

·  Verwerking van een ieders persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voorde doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

·  Vragen om ieders uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

·  Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

· Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

· Op de hoogte zijn van een ieder rechten omtrent persoonsgegevens, hen hierop willenwijzen en deze respecteren.

 

Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust via het contactformulier op de website.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen. 

Bewaartermijn

RKSV Aeolus bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. 

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser. 

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

 

Clubcollect

Contributies van de Vereniging worden geïnd door de firma Clubcollect. Hiervoor worden door de Vereniging de volgende gegevens gedeeld: naam, contactgegevens (email of whatsapp), bankrekeningnummer (IBAN). Het privacy statement van Clubcollect kunt u nalezen op de website van Clubcollect.

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

De gegevens die een ieder aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

·       Het verzorgen van de ledenadministratie (voetbalbond KNVB en Sportlink als aanbieder van de ledenadministratie van de KNVB;

·       Het verzorgen van de (financiële) administratiedoor ClubCollect;

Ook deze partijen gaan zorgvuldig met een ieders persoonsgegevens om en hanteren ook een Privacy Policy. Het beleid van de KNVB, Sportlink alsmede ClubCollect zijn hieronder terug te vinden:

-Privacy Policy KNVB <https://www.knvb.nl/info/3043/privacy>

-Privacy Policy Sportlink < https://www.sportlink.nl/privacyverklaring/>

-Privacy Policy ClubCollect. <https://www.clubcollect.com/nl/juridisch/>

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

 

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen. 

 

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

 

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via het contactformulier op de webiste.


Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Doel 

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

Verenigingsleden

- Naam, 

- Adres, 

- Postcode, 

- Woonplaats, 

- Telefoonnummer, 

- E-mailadres,

- Geslacht,

- Geboortedatum,

-Bankrekeningnummer

- Lidmaatschapsnummer KNVB

- Foto met teamleden

- Door het lid beschikbaar gestelde afbeeldingen voor de dienstverlening vanuit de KNVB.

-Documentnummer en -soort m.b.t. persoonsidentificatie 

Lidmaatschaps-overeenkomst

Gedurende de periode van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

(Wedstrijd)secretaris en Penningmeester

Sponsoren

- Naam (verantwoordelijke), 

- Adres, 

- Postcode, 

- Woonplaats, 

- Telefoonnummer, 

- E-mailadres,

- Bankrekeningnummer

Verwerken van de sponsorgelden

Gedurende de periode van het sponsorschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Secretaris en Penningmeester

Vrijwilligers en ereleden / Bestuursleden

- Naam, 

- Adres, 

- Postcode, 

- Woonplaats,

- Telefoon,

- E-mailadres

- Foto’s 

Uitvoeren werkzaamheden van Vrijwilligers / Bestuursleden

Gedurende de periode van het samenwerkings-verband en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Voorzitter,

(Wedstrijd-)secretaris en Penningmeester

Oud-leden

- Naam, 

- Adres, 

- Postcode, 

- Woonplaats,

- Telefoon,

- E-mailadres

Contact bij toekomstige evenementen en club-informatie

Gedurende de periode dat men wenst op de hoogte te blijven. 

Voorzitter, Secretaris, activiteitencommissie en Penningmeester

Aanwezigen activiteiten

Contactgegevens en dieetwensen aanwezigen

Organiseren van activiteit

Tot na evenement

Activiteitencommissie

Inzicht in bezoekers van de website

·  Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)

·  IP-gegevens

 

Inzicht in bezoekers en dienstverlening 

Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd. 

 

·   Websitebeheerder

·   Analytics tools